Python遊戲設計—Python資料庫

Python遊戲設計

Python乒乓球遊戲實作設計
https://youtu.be/k28kEVSoa3Y

Python遊戲設計
https://youtu.be/ZuN6DROakS8

Python乒乓球遊戲實作
https://youtu.be/VFnevhgUF1w

安裝pygame及mixer模組播放聲音

https://youtu.be/AjiVo8QFQQA

https://www.justinwu.com.tw/電子書下載/
線上課程介紹及電子書下載網址:
https://www.justinwu.com.tw
https://www.facebook.com/chaiyenwu/
加入吳老師教學中心@Line:https://line.me/R/ti/p/%40justinwu
人工智慧,大數據,資料庫,機器學習,深度學習,Fintech,Python程式語言,討論區
https://www.facebook.com/groups/2125450901013468/?source_id=1631815597148479

Python SQLite資料庫

SQLite資料庫
https://youtu.be/s8j8pzRjMPY

在Mac安裝SQLite3
https://youtu.be/F4f6W0IYIPg

SQL語言
https://youtu.be/QPU0-_ov92o

SQLite3資料庫模組
https://youtu.be/kWlPOc06bTk

在Window 10安裝SQLite實作
https://youtu.be/PAle0tcH3TI

在Mac安裝SQLite3實作
https://youtu.be/Rbkwq-LbLNE
安裝FireFox瀏覽器和SQLite Manager實作
https://youtu.be/svoMo2zxumQ
SQLite3資料庫模組實作
https://youtu.be/fTqFcKOaQwI