SQL SERVER –MySQL資料庫教學 一天學會

SQL SERVER  一天學會

SQL SERVER 一天學會

https://youtu.be/nvetGjSXeu8

SQL SERVER  一天學會-1

https://youtu.be/y5P8iK_82RY

SQL SERVER  一天學會-2

https://youtu.be/yP5K0GBkYoY

SQL SERVER 一天學會-3

https://youtu.be/fgwTOdOZ6ZM

關聯式資料庫設計SQL Server和MySQL資料庫-從零開始親手學習資料庫系統

https://youtu.be/_eImiSHFc3g

SQL Server資料庫安裝

https://youtu.be/AyqKN6WSE3M

安裝下載SQL Server Management 管理工具

https://youtu.be/Sw1A8NtG-2g

MySQL資料庫一天學會實作

https://youtu.be/7h3HJ0qMo_o

MySQL資料庫程序Procedure

https://youtu.be/COGJx4W0Ad4

MySQL資料庫交易Transaction

https://youtu.be/kFASayMWFtU

MySQL流程控制SQL
https://youtu.be/z3rQs2dUKpE

MySQL 觸發Trigger
https://youtu.be/wDv36uFUWuo

MySQL_Mac_Install